Skip to content
SEPO REDOVISNING

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig organisation

Den organisation som agerar personuppgiftsansvarig, och därmed ansvarar för insamling, bearbetning och användning av personuppgifterna, är:

SEPO AB
Albanoliden 5
50630 Borås
Västra Götalands Län

Har du invändningar mot att SEPO AB samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter enligt denna policy kan du göra din röst hörd genom att skicka oss ett epostmeddelande till info@seporedovisning.se


Definition av personuppgifter
All slags information som är relaterad till en identifierad, eller identifierbar fysisk person är den juridiska definitionen av personuppgifter. Med identifierbar menas någon som kan identifieras direkt eller indirekt med hjälp av uppgifterna som den personuppgiftsansvariga har eller sannolikt kommer att få tillgång till.


Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

SEPO som personuppgiftsansvarig 
SEPO AB behandlar enbart sådana uppgifter som tillhandahålls av dig i samband med att du blir kund hos oss, söker anställning hos oss, kontaktar oss genom exempelvis frågeställningar i kontaktformulär eller i samband med prenumeration av nyhetsbrev. Uppgifterna används för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig, detta oavsett om det handlar om att besvara inkomna förfrågningar eller månatliga utskick. 

Med stöd av intresseavvägning kan vi komma att skicka dig information via e-post vad gäller nyheter och erbjudanden somSEPO AB tillhandahåller. 

Dina personuppgifter lämnas enbart ut till tredje part om det är nödvändigt, exempelvis om det krävs för att uppfylla gällande lagstiftning eller om du har gett ditt samtycke i förväg. Det kan handla om adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Eventuella uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.  

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla: 

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer 
 • Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer  
 • Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter 
 • Arbetsrelaterade uppgifter såsom anställningsuppgifter, ansökningar, CV, personligt brev 
 • Känsliga uppgifter såsom medlemskap i fackförening eller hälsouppgifter. 

Hur och i vilket syfte används dina uppgifter? 
De uppgifter du försett oss med kommer att användas för de syften vi har specificerat, vilket huvudsakligen är: 

 • Hantera frågor som inkommer i kontaktformulär eller chatt 
 • Fullfölja vårt avtal till er som kund 
 • Administrera och fakturera våra tjänster 
 • Informera om förändringar gällande villkor 
 • Utföra marknads-/kundanalys och riskhantering
 • Kontakta er gällande nyhets- eller marknadsföringsutskick 
 • Administrera juridiska skyldigheter 

SEPO som personuppgiftsbiträde 

I de fall vi agerar personuppgiftsbiträden till er som kund så kommer vi fullfölja vår del av det avtal med instruktioner ni tillhandahållit oss vid antagande av uppdrag. Det kan handla om uppgifter som namn, adress, epostadress eller personnummer på ägare eller anställda. Men även eventuellt känsliga uppgifter såsom sjukfrånvaro som ni tillhandahåller oss med. Vi hanterar denna information i enlighet med våra kunders instruktioner. Vi har tillgång till en GDPR-skyddad portal där all kommunikation kan ske för att underlätta för er kunder och säkerställa att er information hanteras korrekt.  

Cookies 
På vår hemsida använder oss av så kallade cookies. En cookie är en textfil som lagras på slutanvändarens dator. Vi använder cookies för att underlätta för dig att använda våra sidor. 

Vi kan även komma att använda cookies genom Google verktyget Analytics eller vårt CRM-system Hubspot, vilket gör det möjligt för oss att sammanställa besöksstatistik och få en bättre förståelse för hur du och andra besökare använder vår webbplats. 

Även om du inte godkänner cookies får du tillgång till all information på vår webbplats. Att inaktivera cookies kan dock leda till en begränsad funktionalitet. 

Hur du kan undvika cookies
De flesta moderna webbläsare stödjer så kallat ”privat läge”, vilket betyder att webbläsaren varken registrerar vilka webbsidor du besöker eller sparar ner cookies.

Hur vi skyddar data & hur länge vi sparar den 

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet.  

Personuppgifter om dig som kund lagras så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Om du inte längre är kund hos oss kommer vi att radera din information snarast det är möjligt. Viss information kan komma att lagras för att fullfölja våra skyldigheter enligt lag eller för att lösa eventuella tvister.  

Personuppgifter vi fått från dig genom anmälan till vårt nyhetsbrev hanteras av oss till dess att du begär att vi raderar dem, exempelvis genom avanmälan för e-postutskick. 

Personuppgifter som mottagits i samband med rekrytering lagras av oss till dess att rekryteringen avslutas. Därefter kommer de raderas.  

Dina rättigheter 
Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR 2016/679 har du rätt att fritt begära ut information om vilka uppgifter som sparats om dig samt rätt att korrigera dessa om vi har felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade under följande förutsättningar: 

 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in. 
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket. 
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse. 
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt. 
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. 
 • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. 

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna. 

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter. 

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera. 

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande. 

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. 
 

Vill du åberopa dig denna rätt kan du göra detta genom att skicka oss ett e-postmeddelande – där din identitet tydligt framgår – till info@seporedovisning.se 

Underbiträden för behandlingen av personuppgifter 

Vi använder oss av underbiträden för viss behandling av personuppgifter. Det är främst leverantörer för de IT-system som vi använder för vår verksamhet. Vilka det är framgår av tabellen nedan. Används andra underleverantörer för att kunna erbjuda er den tjänst ni önskar kommer dessa informeras om i ert uppdragsavtal. 

Behandling 

Leverantör 

Plats 

Nyhetsbrev, kundregister, event 

Hubspot 

EU 

Support 

Accountec 

Sverige 

Avtal, kundregister 

Accountec 

Sverige 

Kontakt, fakturering, avtal 

Fortnox, Millnet 

Sverige 

Molnlagringstjänst 

Microsoft 

EU 

Bokslut, Inkomstdeklarationer 

Björn Lundén 

Sverige 

Digitala signaturer, KYC 

Verified, Accountec 

EU 


Granskning
Denna policy ses över löpande och undgår även en årlig granskning. Ansvaret för den årliga granskningen ligger hos policy ägaren.

hi