Skip to content
All posts

Prognos - vad är det bra för?

En ekonomisk prognos är en uppskattning av framtida ekonomiska händelser, trender och utfall baserat på befintliga data och analyser tillsammans med företagets budget. Dessa prognoser är viktiga för företag, eftersom de kan användas för att fatta ekonomiska beslut och planera för framtiden, de kan även identifiera problemområden och möjligheter. Det kan handla om att besluta om en större investering, resursallokering eller hur ägarna ska planera sina utdelningar eller inför kommande pensionering. 

Prognoser blandas ofta ihop med budget. En budget är en uppskattning av hur en viss period, ofta ett år, förväntas att bli avseende intäkter och kostnader. Den används ofta som en referenspunkt när man kontrollerar årets utfall. Även prognosen är en uppskattning, men skillnaden är att man väger in det faktiska utfallet i prognoser. Prognosen används alltså ofta tillsammans med budgeten. Till skillnad från budgeten så uppdateras data i prognoserna ofta löpande och prognosen innehåller därför både faktiskt utfall och uppskattade siffror i form av budgeten.

Det går att skapa prognoser för lite allt möjligt beroende på vad företaget planerar inför. Det finns prognoser på företagsnivå som kan hjälpa i besluten kring att anställa fler personal, eller investera i nya inventarier. Sedan finns det prognoser på ägarnivå där man planerar för pensionen, kommande utdelningar och dess skattekonsekvenser eller en exit-strategi kring vad man vill få ut ur bolaget vid ex. en kommande försäljning.

Prognosen kan skapas innan räkenskapsårets start, men uppdateras ofta löpande under året. Ofta i början av varje månad eller kvartal. Hänsyn tas till kommande trender och en översyn görs kring den utveckling som skett under tidigare period. Används prognosen rätt så blir det ett viktigt verktyg för företaget för att sätta upp mål, planera och att följa upp de mål som satts. Det är vanligt att företag ofta enbart ser till hur det har varit. Kanske fokuserar för mycket på hur dåligt det gick förra året, men med en prognos kan man titta framåt och planera för det som kommer. Det är ett viktigt verktyg ifall man vill växa som företag. 

En prognos... 
  • är ett viktigt verktyg i företags planering.
  • innehåller dels faktiskt utfall, men även en uppskattning av framtida prestationer.
  • uppdateras ofta löpande. 
  • används för att styra företaget åt rätt riktning så att de mål som satts upp nås.

Vi som redovisningsbyrå kan spela en värdefull roll i att hjälpa ett företag med att utarbeta och hantera ekonomiska prognoser. Via bokföringen så har vi tillgång till en stor del av den data som behövs i insamlingen till prognoser. När vi förstår ert företags mål och strategiska inriktning kan vi som redovisningsbyrå skapa en prognos som är inriktad på att uppnå dessa mål. Vi kan identifiera de risker som finns och utveckla strategier för att minska dessa risker samt löpande uppdatera prognosen för att säkerställa pålitligheten.

Utöver ekonomiska prognoser på företagsnivå, så brukar vi även hjälpa våra kunder med att skapa prognoser för att planera ägarnas vinstuttag, sparande eller eventuell exit-strategi, en så kallad ägaranalys. En exit-strategi gör man ofta i de fall man planerar att sälja eller avveckla sitt bolag, men det kan också vara bra att ha inför framtiden. Dessa prognoser eller ägaranalyser ser till utvecklingen i bolaget och med kundens förutsättningar och önskemål planerar vi fram den smartaste och mest ekonomiska vägen för att kunna ta den utdelning eller pension som kunden önskar. Genom en prognos kan man fastställa hur mycket pengar man bör investera och spara, sätta upp realistiska mål och identifiera eventuella brister. 

Ta kontakt med oss ifall du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål!

hi